Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) jest formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POŻYCZKĘ?

Oferta pożyczkowa skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego. Pożyczki udzielane ze środków Funduszu Pożyczkowego z Inicjatywy Jeremie i stanowią pomoc de minimis.

NA JAKIE CELE MOŻNA PRZEZNACZYĆ POŻYCZKĘ?

Pożyczki mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, tj. przede wszystkim kosztów:

  • nabycia nieruchomości zabudowanych
  • wykonania robót budowlanych
  • nabycia lub wytworzenia maszyn, urządzeń i wyposażenia
  • zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
  • zakupu samochodów specjalnych

Pożyczka nie może być przeznaczona na refinansowanie już poniesionych nakładów. Pożyczka jest udzielana wyłącznie na planowane projekty inwestycyjne. Do kosztów kwalifikowanych mogą zostać zaliczone wydatki poniesione nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu podpisania umowy pożyczki. Poniesione nakłady inwestycyjne muszą być udokumentowane zapłaconymi fakturami, rachunkami oraz dowodami zapłaty, a trwałość zrealizowanej inwestycji nie może być nie krótsza niż 3 lata.

NA JAKICH WARUNKACH UDZIELANE SĄ POŻYCZKI?

Pożyczki udzielane są w kwotach:

  • 15.000 zł - 1.000.000 zł
  • do 80 % kosztów inwestycji netto

Okres spłaty pożyczki:

  • max 60 miesięcy
  • dopuszcza się max 3 miesiące karencji w spłacie kapitału

Wysokość oprocentowania i prowizji

Okres spłatyOprocentowanie w skali roku
do 12 miesięcy 0,50 %
12 - 24 miesiące 0,75 %
24 - 60 miesięcy 1,00 %

Kalkulator symulator spłat - znajdziecie Państwo tutaj.

Go to top