Statyczne

WFOŚiGW w Łodzi jest organizatorem różnorodnych konkursów, których celem jest propagowanie postaw proekologicznych oraz wspieranie wszelkich przedsięwzięć mających na celu ochronę środowiska naturalnego.

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania i rozliczania projektów z zakresu edukacji ekologicznej.

HARMONOGRAM - 2017r.

Harmonogram na 2017 rok

Od ponad 10 lat pozyskujemy i rozliczamy środki na inwestycje i projekty, m.in. z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Mamy stabilną pozycję na rynku lokalnym dzięki posiadanemu know-how i wieloletniemu doświadczeniu pracowników Działu, zdobytemu m.in. podczas realizowania projektów własnych Spółki, takich jak "Modernizacja i rozbudowa miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej w Pabianicach".

Poza realizacją własnych inwestycji, służymy naszą wiedzą również pomocą innym spółkom. Usługi, mające na celu pomoc w realizacji inwestycji unijnych w innych miastach świadczyliśmy na rzecz Sieradza, Bełchatowa i Tomaszowa Mazowieckiego. Z naszą ofertą dotarliśmy nie tylko do samorządów, ale także firm z sektora MŚP z terenu woj. łódzkiego. Naszym Wszystkim Klientom zawsze zapewniamy kompleksową obsługę na wszystkich etapach wspólnie realizowanych projektów.

Działania Spółki znalazły uznanie lokalnego samorządu i zaowocowały nawiązaniem trwałej współpracy z Urzędem Miejskim w Pabianicach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zdiagnozowanym potrzebom prowadzimy bieżący monitoring naborów konkursowych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz instytucje wdrażające krajowe programy operacyjne. 

Do końca 2016, ze środków unijnych, pozyskaliśmy blisko 100 milionów zł, a nasze ostatnie sukcesy to wysokie miejsca na listach rankingowych w następujących konkursach:

w ramach RPO WŁ 2014-2020

 • Konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji dla gmin województwa łódzkiego nr 1/REW/2016
 • Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • Działanie V.I Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom

w ramach WFOŚiGW w Łodzi

 • Przebudowa pawilonu małych ssaków wraz z rozbudową o woliery zewnętrzne i basen dla wydr w ramach poprawy warunków bytowych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi
 • Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego - edycja 2016

Zapraszamy do współpracy!

Fundusze Norweskie i EOG

norweskie logo


W chwili obecnej można wziąć udział w konkursach ogłoszonych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG).

Fundusze norweskie i fundusze EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE. Polska z związku przystąpieniem do Uni Europejskiej oraz wejściem do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria) może korzystać z pomocy finansowej tych Państw w zamian za umożliwienie im korzystania ze swojego rynku wewnętrznego.

Fundusze Norweskie powstały w celu zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem. Wnioskodawcami mogą być podmioty prywatne, publiczne, komercyjne, niekomercyjne oraz organizacje pozarządowe ustanowione jako podmiot prawny w Polsce, jak również organizacje międzyrządowe działające w Polsce.

W ramach tych funduszy zostało wydzielone kilka obszarów działania: rozwój społeczny i gospodarczy, ochrona środowiska, rozwój społeczny i regionalny, społeczeństwo obywatelskie, dziedzictwo kulturowe, energia odnawialna, godna praca i dialog trójstronny. Aktualnie trwa nabór do konkursów z następujących obszarów:

Planowany harmonogram naborów w ramach funduszy norweskich
Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów 29 III - 17 VI 2013 więcej informacji
Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii 10 VI - 12 VIII 2013 więcej informacji
Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych
15 III - 28 VI 2013 więcej informacji
Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego 15 IV - 16 VIII 2013 więcej informacji

 


 

Referencje

 

 
Wśród podmiotów, z którymi dotąd współpracowaliśmy, polecają nas:

 • Urząd Miejski - Pabianice
 • "WOD-KAN" Sp. z o.o. - Bełchatów
 • Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne - Tomaszów Mazowiecki
 • "BiNŻ" S.A. - Bełchatów
 • "Sanbud" S.A. - Kalisz
 • "Binstal" S.A. - Tomaszów Mazowiecki
 • DESIGNLABS Rafał Raczyński - Łask

Fundusze Norweskie i EOG

norweskie logo

Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów 

W tym obszarze działania będą kwalifikowane projekty, które przyczynią się do osiągnięcia jednego z niżej wymienionych celów:

 • Wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;
 • Wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;
 • Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów;
 • Zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania      różnorodności biologicznej.

O dofinansowanie ze środków MF EOG mogą ubiegać się :

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich stowarzyszenia, organizacje pozarządowe
 • Lasy Państwowe
 • nadleśnictwa
 • firmy prywatne
 • parki krajobrazowe
 • rezerwaty
 • parki narodowe
 • instytucje naukowe, które , są zarejestrowane na terenie Polski i działają przynajmniej 12 miesięcy przed datą ogłoszenia naboru wniosków
Go to top